Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Zawodyňyz Hytaýyň akwarium enjamlary pudagynda näçeräk orny eýeleýär?

TOP 5

Zawodyňyz näçe ýyl akwarium enjamlaryny öndürýär?

15 ýyl

OEM hyzmatyny kabul edýärsiňizmi?

Hawa, OEM & ODM hyzmatyny edip bileris

Sample tertibi barada näme?

Mysal size elýeterlidir. Jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Nusga tölegini alanymyzdan soň, özüňizi aňsat duýuň, resmi sargyt bereniňizde yzyna gaýtarylar.

Haýsy ugratma ýoly bar?

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, China Post, Deňiz bar.Ippingük daşamagyň beýleki ýollary hem
elýeterli bolsa, başga ugratma ýoly bilen gämi gerek bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Tölegini nädip tassyklamaly?

T / T tarapyndan tölegi kabul edýäris, beýleki töleg usullary hem kabul edilip bilner, Beýleki töleg ýollary bilen tölemezden ozal biziň bilen habarlaşyň.Şeýle hem 30% goýum bar, galyndy pul iberilmezden öň tölenmeli.