Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Habarlar

 • 2023.8.26-da tomusky toparymyzy gurmak çärelerimiz

  2023.8.26-da tomusky toparymyzy gurmak çärelerimiz

  Tomus toparymyzy gurmak çärelerimiz. Zhongshan Jingye Electric Co., Ltd.-iň jogapkär adamy hökmünde, topar döretmek kompaniýanyň üstünliklerine uly täsir edýändigini gaty gowy bilýärin.Tomus möwsümi bilen, işgärlerimizi has ýakynlaşdyrmak üçin pursatdan peýdalandyk ...
  Koprak oka
 • Zhongshan Jingye Electric

  Zhongshan Jingye Electric

  "Zhongshan Jingye Electric Co., Ltd.", Hytaýyň Zhongshan şäherinde ýerleşýän ýokary hilli elektrik enjamlaryny öndüriji.Täzeliklere we müşderileriň kanagatlanmagyna ygrarly bolan kompaniýa, üýtgeýän zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin täze we kämilleşdirilen önümleri hödürlemäge hemişe çalyşýar ...
  Koprak oka
 • akwarium elektrik howa nasosy hakda

  Bu akwarium termometri, ulanyjylara amatly aýratynlyklar, şol sanda aýdyň displeý, çydamly batareýa we çydamly sorujy käse ýaly iň esasy saýlawymyzdyr.Bu örän takyk, şonuň üçin iň oňat tank şertleri üçin temperatura okalmagy üçin oňa bil baglap bilersiňiz.& nbs ...
  Koprak oka
 • Gowy balyk çüýşesi süzgüçini nädip saýlamaly

  Balygy akwariumda saklamak özüne çekiji we peýdaly güýmenje bolup biler, ýöne suw haýwanlary üçin arassa we sagdyn gurşawy üpjün etmek dogry süzülmegi talap edýär.Dogry akwarium süzgüçini saýlamak, iň amatly suw şertlerini we saglygyňy goramak üçin möhümdir ...
  Koprak oka
 • Balyk ösdürip ýetişdirmekde kislorod nasoslaryny dogry ulanmagyň ähmiýeti

  Balyk ösdürip ýetişdirmekde kislorod nasoslaryny dogry ulanmagyň ähmiýeti

  Balyk ösdürip ýetişdirilende, kislorod nasosyny dogry ulanmak ekerançylyk döwründe ýüze çykýan köp sanly meseläni çözmegiň açarydyr.Şeýle-de bolsa, bu nasoslar nädogry ulanylsa, balyk we tutuş ferma üçin ýaramaz netijeler bolup biler.Düşünmek ...
  Koprak oka
 • Akwarium akylly geljekki senagatynyň “altyn käniniň” syry

  Akwarium akylly geljekki senagatynyň “altyn käniniň” syry

  Esasy ösüşlerde akwarium pudagynyň geljegi akwarium intellektiýasy görnüşindäki ynkylaba şaýat boljak ýaly.Gözlegçiler we pudak hünärmenleri tehnologiýa bilen deňiz durmuşyny birleşdirip, wizany döretmek üçin ulanylmadyk potensialy açdylar ...
  Koprak oka
 • Suwasty nasoslar nähili işleýär?

  Suwasty nasoslar nähili işleýär?

  Suwasty nasoslar oba hojalygy, magdançylyk, gurluşyk we şäher suw üpjünçiligi ýaly dürli pudaklaryň möhüm bölegi bolup durýar.Suwuklyklaryň bir ýerden beýlekisine netijeli geçmegine mümkinçilik berýän suwuklyklara çümmek üçin niýetlenendir.Zhongshan Jingye Electr ...
  Koprak oka