Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

2023.8.26-da tomusky toparymyzy gurmak çärelerimiz

Tomus toparymyzy gurmak çärelerimiz.Jogapkär hökmündeZhongshan Jingye Electric Co., Ltd.Topar gurmak kompaniýanyň üstünliklerine uly täsir edýändigini gaty gowy bilýärin.Tomus möwsümi başlansoň, gyzykly topar döretmek çäreleriniň üsti bilen işgärlerimizi has ýakynlaşdyrmak mümkinçiliginden peýdalandyk.Bu işler, toparyň agzalarynyň arasynda birek-biregi ösdürmäge, ahlagy ýokarlandyrmaga we gatnaşyklary berkitmäge niýetlenendir.Beden: Daşky başdan geçirmeler: teamatdan çykmajak açyk başdan geçirmeler bilen toparymyzy gurmak çäresine başladyk.Işgärlerimiz toparlarda işleýärler we gezelenç, päsgelçilik kurslary we ynam döretmek ýaly gyzykly kynçylyklary başdan geçirýärler.Biziň maksadymyz, toparyň içindäki ynamy höweslendirmek we has gowy aragatnaşyk we ynamy ýeňilleşdirmek.Işgärlerimiziň bu wakalarda birek-biregi goldaýandyklaryny we höweslendirýändigini, netijede has berk baglanyşyklara we hyzmatdaşlygyň gowulaşmagyna sebäp bolýar.Toparlaýyn sport: Sportuň birleşdiriji güýjüni bilip, dürli toparlaýyn sport görnüşlerini toparymyzy gurmak işlerine goşýarys.Işgärlerimiz woleýbol, basketbol, ​​estafeta ýaryşlary we başgalar ýaly sport bilen gyzyklanýar.Bu sport çäreleri arkaly işgärler diňe bir sagdyn bolmak bilen çäklenmän, güýçli toparlaýyn işlemek we sagdyn bäsdeşlik duýgusyny ösdürýärler.Işgärlerimiziň birek-birege goldaw berýän bitewi toparlary döretmek üçin özboluşly başarnyklaryny we tagallalaryny nädip birleşdirýändiklerini görmek ruhlandyryjydyr.Meseleleri çözmek oýunlary: Tankytly pikirlenmegi we karar bermek endiklerini höweslendirmek üçin, topar döretmek işimize meseläni çözmek oýunlaryny goşýarys.1693035810011Topara bilelikde çözülmeli meseleler we meseleler hödürledik.Bu wakalar işgärlerimizi döredijilikli pikirlenmäge, bilelikde işlemäge we innowasion çözgütleri tapmaga höweslendirýär.Toparlarymyzyň bilelikde strategiýa we beýni hüjümlerini görmek olaryň agzybirliginiň we meseläni çözmek endikleriniň subutnamasydyr.jemgyýetçilik wakalary: Sport çärelerinden başga-da, jemgyýetçilik gatnaşyklaryny we toparyň agzalarynyň arasyndaky baglanyşygy ösdürmek üçin jemgyýetçilik çärelerini gurnaýarys.Bu çärelere temaly ajaýyp geýim oturylyşyklary, zehin görkezişleri we döredijilik ussahanalary girýär, bu işgärlerimize özboluşly zehinlerini hakykatdanam birleşdirmek we görkezmek üçin rahat şert döredýär.Bu çäräniň ýagdaýy joşgunly we işjeň boldy, işgärleriň arasyndaky dostluk hasam çuňlaşdy we düşünişmek hasam çuňlaşdy.Sözümiň ahyrynda: AtZhongshan Jingye Electric Co., Ltd.topar döretmeklige çynlakaý çemeleşýäris we sazlaşykly we höweslendiriji iş gurşawyny döretmegiň möhüm bölegi hökmünde görýäris.Tomus toparyny gurmak bilen baglanyşykly birnäçe çäreleriň üsti bilen has berk gatnaşyklary ösdürdik, aragatnaşygy gowulaşdyrdyk we kompaniýanyň oňyn medeniýetini ösdürdik.Işgärlerimiz, hyzmatdaşlygyň başarnyklary, has güýçli agzybirlik we umumy maksatlarymyza täzeden ygrarlylyk bilen bu umumy tejribelerden çykýarlar.Müdir hökmünde, bu topar döretmek işleriniň biziň toparlarymyza eden oňyn täsirine şaýat bolanyma buýsanýaryn we bilelikde gülläp ösmegimize ynanýaryn.


Iş wagty: Awgust-26-2023