Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Göçme köp funksiýaly akwarium elektrik howa nasosy

Gysga düşündiriş:

uzak möhletli ömri bolan ýokary kuwwatly litiý batareýasy.

Energiýany tygşytlaýan motor, daşky gurşawa laýyk dizaýn.

Qualityokary hilli rezin materiallar we diafragma klapan sebäpli uzak ömür howpsuz we çydamly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň görkezilmegi

Q8-10_01
Q8-10_03
Q8-10_04

Önümleriň beýany

Göçme köp maksatly akwarium elektrik howa nasosy, balyk ösdürip ýetişdirmekde we suw ekosistemalarynda oýun çalşyjy.Bu innowasiýa önümi, has ýokary ulanyjy tejribesini üpjün etmek üçin döredilen ösen aýratynlyklar bilen doldurylýar.

Howa nasosynyň özeni, uzak ömri bolan import edilýän ýokary kuwwatly litiý batareýidir.Batareýanyň ýygy-ýygydan üýtgemegi bilen hoşlaşyň, sebäbi bu energiýa tygşytlaýan elektrik üpjünçiligi akwariumyňyzy uzak wagtlap işlemez.Ekologiýa taýdan arassa dizaýn, bu nasosyň her ulanylyşynyň ýaşyl dünýä goşant goşmagyny üpjün edýär.

Çydamlylygy barada aýdylanda, bu howa nasosy öz synpynda.Qualityokary hilli rezin materialdan we diafragma klapandan ýasalan bu uzak ömri, howpsuz we ygtybarly öndürijiligi üpjün edýär.Güýçli gurluşyk, gündelik ulanylyşyň berkligine çydamly bolmagyny üpjün edýär we islendik akwarium höwesjeňi üçin akylly maýa goýýar.

Göçme köp maksatly akwarium elektrik howa nasosynyň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, onuň sessiz işlemegi.Suw jennetiňizde asuda gurşaw döredip, sessiz işlemek üçin döredildi.Gaty dişlemek dizaýny mehaniki sesleri täsirli izolýasiýa edýär, size rahat gurşaw berýär, dynç almaga we balyklaryň gözelligine baha bermäge mümkinçilik berýär.

Q8-10_05
Q8-10_06
Q8-10_07
Q8-10_08
Q8-10_10
Q8-10_12
Q8-10_14

Önümleriň aýratynlyklary

Bu howa nasosynyň ýokary netijeliligi hakykatdanam täsir galdyryjy.Çäklendirilmedik şertlerde-de hiç hili zyýan ýetirmezden akwariuma kislorod iberýär.Iň ýokary öndürijilik balyklaryň we beýleki suw ýaşaýşynyň saglygyny we abadançylygyny ýokarlandyryp, kislorodyň optimal aýlanyşyny üpjün edýär.

Köpdürlüligi bu önümiň başga bir möhüm tarapy.Iki tertipli wyklýuçatel bilen üznüksiz re andim bilen aralyk re modeimini saýlap bilersiňiz.Üznüksiz re Inimde, nasosyň yzygiderli işleýändigini görkezmek üçin ýaşyl yşyk ýakylýar.Aralyk re modeimde, aralyk kislorod üpjün etmek üçin ýaşyl yşyk ýakylýar.Bu çeýeligi, howa akymyny akwariumyň ýaşaýjylarynyň üýtgeşik talaplaryna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, howa nasosynyň awtomatiki gaýtadan işlemek funksiýasy bar.Üýtgeýän tok öçürilen bolsa, batareýa girýär we üznüksiz işlemegini üpjün edýär.Howa nasosy batareýa tükenýänçä üznüksiz işlemegini dowam etdirer we size rahatlyk we amatlylyk berer.

Ulanyjynyň tejribesini has-da ýokarlandyrmak üçin bu howa nasosy takyk güýç ekrany bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu aýratynlyk, birden elektrik togunyň kesilmezligi üçin batareýa derejäňizi aňsatlyk bilen gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär.Ekran size nasos amallaryny netijeli meýilleşdirmäge we dolandyrmaga mümkinçilik berýän takyk, real wagt maglumatlary berýär.

Umuman aýdanyňda, göçme köp maksatly akwarium elektrik howa nasosy islendik akwarist üçin hökmany zat.Uly göwrümli litiý batareýasy, energiýa tygşytlaýjy hereketlendiriji, çydamly gurluş, baý reesimler we beýleki ajaýyp aýratynlyklar deňsiz-taýsyz tejribe üpjün edýär.Bu ösen howa nasosyna maýa goýuň we balyklaryňyz we suw durmuşyňyz üçin asuda we gülläp ösýän suw gurşawyny dörediň.

Q8-10_15
Q8-10_16
Q8-10_17

Önümleriň ulanylyşy

xq_17
xq_18
xq_19

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň