Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Köp funksiýaly akwarium içerki güýçli balyk bak süzgüji

Gysga düşündiriş:

Doly suwa çümmek, howpsuz we super statik

Şol bir wagtyň özünde biohimiki, fiziki süzgüç we kislorod funksiýalaryna eýedir

Süzgüç gutusy aýrylýar we adaty konfigurasiýa biohimiki gubka.Süzgüç gutusy beýleki süzgüç materiallary bilen doldurylyp bilner.Suw nasosy hökmünde süzgüçi balyk bakynyň aşagyna goýuň, suw nasosy bolup biler ýaly suw rozetkasyna suw turbasyny oturdyň.Howa nasosy, howanyň göwrümi sazlanyp, tolkun we kislorod döredýär, balyk has işjeň bolýar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň görkezilmegi

JY-1700F_01
JY-1700F_03
JY-1700F_04

Önümleriň beýany

JY-1700F_02
JY-1700F_06
JY-1700F_07

Köpugurly we täsirli akwarium süzgüç nasosy we howa nasosy bilen tanyşdyrmak!Bu önüm suw nasosynyň we howa nasosynyň funksiýalaryny birleşdirip, balyk bakyňyz üçin hökmany esbap bolýar.

Aýyrylýan süzgüçli kartrij önümiň ýüregidir.Adaty biohimiki gubka akwariumyňyz üçin ajaýyp süzgüç bilen üpjün edýär.Şeýle-de bolsa, süzgüçli patronlar bu material bilen çäklenmeýär.Ony aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk gelýän beýleki süzgüç materiallary bilen dolduryp bilersiňiz.Bu, süzgüç prosesini balyklaryňyzyň talaplaryna we suwuň hiline laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Suw nasosy hökmünde akwarium süzgüç nasosymyz, balyk bakynyň düýbünde oturdylmaga niýetlenendir.Başlamak üçin diňe şlangy suw rozetkasyna birikdiriň.Bu nasosyň akwariumda suwuň netijeli aýlanmagyny üpjün edip, suw nasosy hökmünde hereket etmäge mümkinçilik berýär.Aýlanyş, tankyň içinde kislorod we ýokumly maddalary aýlamak we deň paýlamak arkaly suwuň hilini saklamaga kömek edýär.

Önümleriň aýratynlyklary

Akwarium süzgüç nasosymyz, howa göwrümini isleýşiňize görä sazlamaga mümkinçilik berýän has ýokary howa nasosy funksiýasyna eýedir.Bu aýratynlyk tolkunlary döredýär we balyk bakynda has köp kislorody ösdürýär we balygy has işjeň we janly edýär.Suw haýwanyňyz, tebigy mekanyna ýakyndan meňzeş gurşawda gülläp öser.

Köpugurly bolmakdan başga-da, akwarium süzgüç nasoslarymyz akwariumyň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli aýratynlyklary hödürleýär.Ilki bilen, balyklaryňyz üçin sagdyn ýaşaýyş gurşawyny üpjün etmek üçin gowy kislorod bilen üpjün edýär.Mundan başga-da, önüm zibilleri arassalamaga kömek edýär, tehniki hyzmaty has aňsat we täsirli edýär.Güýçli süzgüç ulgamy, akwariumy arassa we arassa saklamak bilen, suwdaky hapalaryň ýa-da galyndylaryň netijeli aýrylmagyny üpjün edýär.

Akwarium süzgüç nasoslarymyzyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, olaryň sessiz işlemegi.Quietuwaş gurşawyň siziň we balyklaryňyz üçin nähili möhümdigine düşünýäris.Howa nasoslarymyz bilen adaty howa nasoslarynyň ýa-da süzgüçleriň bizar ediji humy bilen hoşlaşyp bilersiňiz.Öňdebaryjy ümsüm dizaýnymyz, nasosyň hiç hili ses bozulmazdan işlemegini üpjün edýär.32 desibelden pes ses derejesinde işlemek üçin işlenip düzüldi, bu pyşyrdana deňdir.Iň ýokary ýerde-de öndürilen ses, ýapragyň ýuwaşlyk bilen gaçmagy bilen deňeşdirilýär.

Netijede, akwarium süzgüç nasoslarymyz we howa nasoslarymyz energiýa tygşytly we ekologiýa taýdan arassa.Durnukly ösüşe ynanýarys we önümlerimiz bu ýörelgäni görkezýär.Uglerod aýak yzyňyzy azaltmak bilen güýçli we täsirli nasosyň peýdalaryndan peýdalanyp bilersiňiz.

Sözümiziň ahyrynda, köpugurly we täsirli akwarium süzgüçimiz we howa nasoslarymyz islendik akwarium üçin hökmany enjamlar bolmaly.Köpugurlylygy, ýokary süzgüç mümkinçilikleri we sessiz işlemegi bilen bu önüm akwarium tejribäňizi üýtgeder.Suw aýlamaly, kislorod bermeli ýa-da hapalary süzmeli, nasoslarymyz islegleriňizi kanagatlandyryp biler.Akwarium gurşawyňyza gözegçilik ediň we akwarium süzgüç nasoslarymyz we howa nasoslarymyz bilen suw öý haýwanlaryňyzyň saglygyny we abadançylygyny üpjün ediň.

JY-1700F_08
JY-1700F_10
JY-1700F_09

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň