Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Sessiz akwarium elektrik howa nasosy

Gysga düşündiriş:

Energiýany tygşytlaýan motor, daşky gurşawa laýyk dizaýn.

Qualityokary hilli rezin materiallar we diafragma klapan sebäpli uzak ömür, howpsuz we çydamly.

Pes ses we ýokary iş durnuklylygy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň görkezilmegi

YE-666_01
YE-666_02
YE-666_03
YE-666_04

Önümleriň beýany

Ynkylap asuda elektrik akwarium howa nasosy

Täze sessiz akwarium elektrik howa nasosy akwariumy saklamagyň usullaryny üýtgeder.Öňdebaryjy tehnologiýa we innowasiýa aýratynlyklary bilen bu önüm size öňküsi ýaly ýokary tejribe bermek üçin döredildi.

Bu howa nasosynyň merkezinde iň ýokary öndürijilik bilen bir hatarda iň az energiýa sarp edilmegini üpjün edýän energiýa tygşytlaýjy hereketlendiriji bar.Bu diňe bir elektrik toguňyzy azaltmaga kömek etmän, eýsem ekologiýa taýdan arassa saýlawy edýär.Uzak ömür üçin ýokary hilli kauçuk materiallary we diafragma klapanlary bolan bu howa nasosy ýakyn ýyllarda bil baglap biler.Mundan başga-da, akwariumyňyz üçin ygtybarly saýlama edip, howpsuzlyk we berklik kepillendirilýär.

Ümsüm elektrik akwarium howa nasosymyzyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, gaty pes ses derejesidir.“Quintuple Sound Izolation” tehnologiýamyzyň kömegi bilen asuda işlemek üçin çeşmesindäki sesleri aýyryň.Neopren materialy, mehaniki sesleri izolirlemek üçin ulanylýar we size we balyklaryňyza rahat şert döredýär.

YE-666_08
YE-666_09
YE-666_10
YE-666_11
YE-666_12
YE-666_13

Önümleriň aýratynlyklary

Her bir akwaristiň dürli zerurlyklarynyň bardygyna düşünýäris, şonuň üçin howa nasoslarymyz sazlanylýan howa göwrümi bilen enjamlaşdyrylandyr.Diňe wyklýuçateliň süýşmegi bilen howanyň sesini öz islegiňize görä aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz.Has asuda gurşaw isleseňiz, howanyň sesini peseldiň;balyklaryňyzyň has işjeň bolmagyny isleseňiz, howanyň göwrümini ýokarlandyryň.Bu köpugurlylyk, akwarium tejribäňizi öňküsi ýaly düzmäge mümkinçilik berýär.

Howa nasosyňyzyň işleýşine täsir edýän suw çuňlugy barada alada edýärsiňizmi?Alada etme, sebäbi sessiz akwarium elektrik howa nasosy bu meseläni çözmek üçin döredildi.Iki kameraly dizaýny bilen, suwuň çuňlugyna garamazdan netijeli çykmagy üpjün edýär.Mundan başga-da, bu dizaýn, güýç sarp edişine zyýan bermezden iň oňat öndürijilik berip, güýç netijeliligini iki esse ýokarlandyrýar.

Howa nasosynyň ykjam gurluşy we ABS gabygy bar, ol diňe bir ajaýyp görnüşe eýe bolman, eýsem ajaýyp möhürleýiş ýerine ýetirijiligine hem eýedir.Howa nasosyňyzyň ähli şertlerde howpsuz we suw geçirmezligine arkaýyn bolup bilersiňiz.

Sözümiziň ahyrynda, sessiz akwarium elektrik howa nasosy akwarium hyzmatyndaky oýun çalşygydyr.Energiýa tygşytlaýan hereketlendiriji, uzak ömür, pes sesli işlemek we sazlanylýan howa göwrümi bilen bu önüm balyklaryňyzyň saglygyny we rahatlygyny üpjün edýär.Şowhunly we netijesiz howa nasoslary bilen hoşlaşyň we akwariumyň geljegine salam beriň.Bu gün sessiz akwarium elektrik howa nasosymyzyň tapawudyny başdan geçiriň!

YE-12_14
Q8-10_16
Q8-10_17

Önümleriň ulanylyşy

xq_17
xq_18
YE-666-14 (10)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň