Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Akwarium elektrik zarýad berilýän batareýa howa nasosy

Gysga düşündiriş:

Uzak ömri bolan ýokary kuwwatly litiý batareýasy.

Energiýany tygşytlaýan motor, daşky gurşawa laýyk dizaýn.

Qualityokary hilli rezin materiallar we diafragma klapan sebäpli uzak ömür, howpsuz we çydamly.

Uzyn ses we ýokary iş durnuklylygy.

Bu önüm CE şahadatnamasyndan geçdi we erkin satylyp we ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň görkezilmegi

YE-AC100_01
YE-AC100_02
YE-AC100_05

Önümleriň beýany

Akwariumlar üçin elektrik zarýad berilýän batareýa howa nasosy, amatlylygyň, netijeliligiň we dowamlylygyň öwrülişik kombinasiýasy.Bu innowasiýa howa nasosy, gaty uzak ömri bolan we uzak wagtlap üznüksiz işlemegi üpjün edýän import edilýän ýokary kuwwatly litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Bu howa nasosynyň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, energiýa tygşytlaýjy hereketlendirijidir, bu diňe bir energiýa sarp etmesini azaltman, eýsem ekologiýa taýdan arassa dizaýnyna hem goşant goşýar.Airokary öndürijilikli hereketlendirijini ulanmak bilen, bu howa nasosy energiýa galyndylaryny azaldýar we serişdeleri tygşytlamaga kömek edýär, bu bolsa daşky gurşawy goraýan adamlar üçin ajaýyp saýlama bolýar.

Qualityokary hilli rezin material we diafragma klapanlary bu howa nasosynyň ömrüni we dowamlylygyny hasam ýokarlandyrýar.Bu ýokary komponentler, yzygiderli ulanylanda-da howa nasosynyň ygtybarly, howpsuz we uzak dowam etmegini üpjün edýär.Kiçijik öý akwariumy ýa-da uly täjirçilik balyk bakyny saklaýarsyňyzmy, bu howa nasosy yzygiderli ajaýyp öndürijiligi üpjün etmek üçin döredildi.

YE-AC100_09
YE-AC100_10
YE-AC100_11

Önümleriň aýratynlyklary

Mundan başga-da, bu howa nasosy goşa diwar ses izolýasiýasy sebäpli ýuwaşlyk bilen işleýär.Bu aýratynlyk bilen, maşgalaňyzyň dynç alşyny bozup biljek ýa-da suw öý haýwanlaryňyz üçin dartgynly gurşaw döredip biljek bimaza seslerden biynjalyk bolmazdan, akwariumyňyzyň gözelliginden lezzet alyp bilersiňiz.Bu, esasanam, ýatylýan otagynda ýa-da otagynda akwarium bolanlar üçin peýdalydyr.

Bu howa nasosynyň köp taraplydygyny hem bellemelidiris.Howa akymyny akwariumyňyzyň aýratyn zerurlyklaryna laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýän saýlama akymlarynyň bir toparyny hödürleýär.Softumşak suw akymyna mätäç näzik balyklar ýa-da gülläp ösmek üçin has güýçli suw akymyna mätäç jandarlar barmy, bu howa nasosy şahsy zerurlyklaryna görä aňsatlyk bilen sazlanyp bilner.

Mundan başga-da, bu howa nasosy bilen üpjün edilýän howa göwrümi akwariumda täsirli howa hereketini üpjün etmek üçin ýeterlikdir.Misden ýasalan hereketlendiriji güýçli we yzygiderli howa akymyny üpjün edýär, suw howdanyny kislorodlaşdyrýar we sagdyn suw gurşawyny ösdürýär.Kiçijik balyk baky ýa-da uly akwarium bolsun, bu howa nasosy ajaýyp öndürijilik berýär.

Köp funksiýaly sazlanyp bilinýän howa göwrümi köp re modeimli bu önümiň ünsi özüne çekýän başga bir tarapy.Düzülip bilinýän gaz ses sazlamalaryny goşmak bilen saýlamak üçin dürli modeller bilen nasosy aýratyn zerurlyklaryňyza laýyklaşdyryp bilersiňiz.Bu çeýeligi, kislorod derejesini sazlamaga we balyk we beýleki suw durmuşy üçin amatly gurşaw döretmäge mümkinçilik berýär.

Howa nasosy, işledilenden soň awtomatiki dikelmegi üpjün etmek üçin öçürilen awtomatiki başlangyç funksiýasyna hem eýedir.Bu el bilen gatyşmagyň zerurlygyny aradan aýyrýar we garaşylmadyk elektrik togy kesilen ýagdaýynda-da üznüksiz howa çalşygyny kepillendirýär.Bu aýratynlyk, esasanam meşgul adamlar ýa-da uzak wagtlap akwariumdan uzakda bolanlar üçin peýdalydyr.

YE-AC100_06
YE-AC100_07
YE-AC100_04

Önümleriň ulanylyşy

YE-AC100_12
YE-AC100_13
YE-AC100_14

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň