Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Sessiz akwarium elektrik batareýa howa nasosy

Gysga düşündiriş:

Uzak ömri bolan ýokary kuwwatly litiý batareýasy.

Energiýany tygşytlaýan motor, daşky gurşawa laýyk dizaýn.

Qualityokary hilli rezin materiallar we diafragma klapan sebäpli uzak ömür, howpsuz we çydamly.

Bu önüm CE şahadatnamasyndan geçdi we erkin satylyp we ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň görkezilmegi

YE-1000_01
YE-1000_02
YE-1000_03

Önümleriň beýany

Quuwaş akwarium elektrik batareýasynyň howa nasosy bilen tanyşdyrmak!Bu innowasiýa önümi, ýokary akwarium howa nasosy tejribesini üpjün etmek üçin ösen tehnologiýany, ýokary hilli materiallary we ekologiýa taýdan arassa dizaýny birleşdirýär.

Howa nasosy uzak möhletli we akwariumyňyzyň uzak wagtlap kislorod bilen üpjün edilmegini üpjün edýän uly göwrümli litiý batareýasyny kabul edýär.150 sagada çenli dowam etmek üçin ýeterlik güýç bilen akwariumyňyzda kynçylyksyz we üznüksiz kislorod akymyndan lezzet alyp bilersiňiz.Batareýalary yzygiderli zarýad bermek ýa-da üýtgetmek meselesi bilen hoşlaşyň!

Bu howa nasosy diňe bir çydamly bolman, eýsem köpugurlylyk üçin iki re modeimli kommutasiýa ukybyny hem öz içine alýar.Üznüksiz re modeim, kislorodyň ýeterlik üpjünçiligini talap edýän ýagdaýlar üçin ideal we yzygiderli kislorod akymyny üpjün edýär.Beýleki tarapdan partlama re modeimi, batareýanyň ömrüni uzaltmak we nasosyň netijeliligini bozmazdan has uzak işlemek üçin niýetlenendir.Aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk re modeimi saýlap, batareýanyň ömrüni optimizirläp we howa nasosyňyzyň umumy ömrüni uzaldyp bilersiňiz.

YE-1000_05
YE-1000_06
YE-1000_07

Önümleriň aýratynlyklary

Galyň ABS korpus nasosyň içki böleklerini gurşap alýar we iş wagtynda islendik sesiň öňüni alýar.Bu sesi ýatyrmak aýratynlygy, siziň we suw haýwanlaryňyz üçin asuda we asuda gurşawy üpjün edýär.Gaty güýçli we weýran ediji howa nasoslarynyň ünsüni çekmezden akwariumyňyzyň asuda atmosferasyndan lezzet alyň.

Doly mis örtükli hereketlendiriji bu elektrik howa nasosynyň başga bir aýratynlygy.Diňe adaty hereketlendirijilerden has ýuwaş bolmak bilen çäklenmän, iň az ses çykarylyşy bilen iň ýokary öndürijilige mümkinçilik berýän has täsirli işleýär.Mundan başga-da, nasosda gurlan ýokary hilli kauçuk howa kamerasy, balyklaryňyzyň rahat we asuda suw gurşawyny üpjün edip, asuda işlemegi üpjün edýär.

Durnuklylygy has-da ýokarlandyrmak we bolup biläýjek yrgyldylary azaltmak üçin howa nasosy şoka çydamly ABS goşmaça gurnama bilen enjamlaşdyrylandyr.Baza zarbany netijeli siňdirýär we durnukly we ygtybarly howa nasosynyň gurulmagyny üpjün edip, islenmeýän hereketiň öňüni alýar.Nasosyň asuda we täsirli işlemegi bilen nasosyň howpsuz ýerde durmagyny üpjün edýär.

Sözümiň ahyrynda, Sessiz akwarium elektrik batareýasynyň howa nasosy, ýokary öndürijilikli, sessiz, ekologiýa taýdan arassa howa nasosyny gözleýän akwaristler üçin iň soňky çözgütdir.Daşary ýurtdan getirilýän litiý batareýasy, köp funksiýaly re switchim wyklýuçateli, ses azaltmak funksiýasy we ABS goşmaça bazasy bilen bu howa nasosy ajaýyp berkligi we uzak möhletli işlemegi kepillendirýär.Akwarium tejribäňizi şu gün Sessiz akwarium elektrik batareýa howa nasosy bilen täzeläň!

Önümleriň ulanylyşy

YE-1000_08
YE-1000_09
YE-1000_10

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň