Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Quuwaş arkaýyn akwarium AC / DC howa nasosy

Gysga düşündiriş:

* Iki gatly ses izolýasiýasy, asma zarba garşy

Akwariumyňyzda sagdyn we kislorodly gurşawy saklamak üçin iň oňat çözgüt bolan rewolýusiýa zarýad berilýän akwarium howa nasosy bilen tanyşdyrmak.Täsirli aýratynlyklar bilen doldurylan bu önüm amatlylygy, netijeliligi we ýokary öndürijiligi üpjün etmek üçin döredildi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň görkezilmegi

8810_14
8810_01
8810_02

Önümleriň beýany

Bu howa nasosynyň özeni uzak ömri we üznüksiz işlemegi üpjün etmek üçin import edilýän ýokary kuwwatly litiý batareýasyny kabul edýär.Zarýad nasosymyz üznüksiz ulanmak üçin aňsatlyk bilen güýçlenýän batareýalary yzygiderli üýtgetmek meselesi bilen hoşlaşyň.Diňe energiýa tygşytlaýan hereketlendiriji uzak wagtlap işlemegi kepillendirmek bilen çäklenmän, uglerod aýak yzyňyzy azaldyp, ekologiýa taýdan arassa.

Hyzmat möhletini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin diafragma klapanyň gurluşynda ýokary hilli rezin materiallary ulanýarys.Çydamly kauçukdan ýasalan bu diafragma klapan uzak ömri kepillendirýär, şol bir wagtyň özünde akwariumyň ýaşaýjylary üçin howpsuz we howpsuz gurşawy üpjün edýär.Netijeli dizaýny bilen, klapan parahatçylykly we asuda akwarium tejribesi üçin pes ses derejesini üpjün edýär.

Gaýtadan zarýad berilýän akwarium howa nasoslarymyzyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri, akwariumyňyzyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin iň soňky sazlamany üpjün edip, dört dürli akym tizligini saýlamak ukybydyr.Dürli suw görnüşleriniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin gazyň göwrümini aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz.Akwarium jaýlaryňyz näzik balyklar bolsun ýa-da deňiz durmuşyny has talap edýär, bu howa nasosy amatly şertleri saklamak üçin zerur bolan köpugurlylygy üpjün edýär.

ABS sesini ýatyrýan gurşawy goşmak bilen, bizar ediji we bozujy ses derejeleri bilen hoşlaşyp bilersiňiz.Howa nasoslarymyz, balyklaryňyzyň ösmegi üçin asuda şert döredip, sessiz işlemek üçin niýetlenendir.Nasosyň durnuklylygy, mis simli hereketlendiriji bilen hasam güýçlendirilýär we hiç hili päsgelçiliksiz netijeli işlemegi üpjün edýär.

8810_09
8810_10
8810_11

Önümleriň aýratynlyklary

Uly batareýanyň kuwwaty sebäpli has uzak wagtlap üznüksiz işlemekden lezzet alyp bilersiňiz.Akwariumyňyzyň kislorod üpjünçiligine täsir edýän elektrik togy bilen hoşlaşyň, sebäbi howa nasoslarymyz elektrik togunyň öçürilmegi bilen işleýär.Bu akylly aýratynlyk, akwariumyňyzyň elektrik togy kesilen ýagdaýynda-da zerur kislorody almagyny dowam etdirýär.

Goşmaça amatlylyk üçin, zarýad berilýän akwarium howa nasosymyzda sazlanyp bilinýän gaz göwrümi bar.Suw ýoldaşlaryňyz üçin deňagramly we amatly gurşawy üpjün edip, akwariumyňyzyň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin howa çykaryşyny aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz.

Sözümiziň ahyrynda, zarýad berilýän akwarium howa nasosy bir önümde çydamlylygy, netijeliligi we köp taraplylygy birleşdirýär.Uzak wagtlap dowam edýän litiý batareýasy, energiýa tygşytlaýan hereketlendiriji, ygtybarly diafragma klapan, sazlanyp bilinýän akym we akylly elektrik toguny başlamak ýaly aýratynlyklar bilen bu howa nasosy islendik akwarist üçin amatlydyr.Balyk we deňiz durmuşy üçin amatly şertler döredip, asuda we kisloroda baý gurşawdan lezzet alyň.Täzelik we kämillik bilen howa nasoslarymyz, şübhesiz, garaşyşlaryňyzdan ýokary bolar.

Önümleriň ulanylyşy

8810_07
8810_15
8810_12

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň