Web sahypalarymyza hoş geldiňiz!

Göçme akwarium elektrik batareýasy howa nasosy balyk baky

Gysga düşündiriş:

Uzak ömri bolan ýokary kuwwatly litiý batareýasy.

Energiýany tygşytlaýan motor, daşky gurşawa laýyk dizaýn.

Qualityokary hilli rezin materiallar we diafragma klapan sebäpli uzak ömür, howpsuz we çydamly.

Uzyn ses we ýokary iş durnuklylygy.

Bu önüm CE şahadatnamasyndan geçdi we erkin satylyp we ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň görkezilmegi

YE-LD30_01
YE-LD30_02
YE-LD30_04

Önümleriň beýany

Balyk gapyňyz üçin göçme akwarium elektrik batareýa howa nasosy!Bu innowasiýa we täsirli önüm, akwariýa üçin bökdençsiz, kynçylyksyz tejribe üpjün etmek üçin ulanyjy üçin amatly dizaýn bilen ösen funksiýany birleşdirýär.

Howa nasosy, uzak ömri bolan we balyk bakyňyz üçin üznüksiz we ygtybarly güýji üpjün edýän uly göwrümli litiý batareýasyny kabul edýär.Nasos, energiýa tygşytlaýan hereketlendiriji bilen ekologiýa taýdan arassa işleýär we öndürijilige zyýan bermezden energiýa sarp edilişiniň iň az derejede saklanmagyny üpjün edýär.

Akwarium enjamlary barada aýdylanda çydamlylyk birinji orunda durýar we bu howa nasosy bu meselede has ýokarydyr.Uzak ömri, howpsuz we çydamly işlemegi üpjün etmek üçin diafragma klapan bilen enjamlaşdyrylan ýokary hilli kauçuk materialdan ýasalan.Diňe ajaýyp öndürijiligi bilen çäklenmän, ýuwaşlyk bilen işleýär, ýokary iş durnuklylygyny saklaýar we suw öý haýwanlaryňyz üçin stressiz gurşawy üpjün edýär.

YE-LD30_05
YE-LD30_06
YE-LD30_11

Önümleriň aýratynlyklary

Indi, bu önümiň täsirli aýratynlyklaryna has içgin seredeliň.120 sagada çenli batareýanyň ömri bilen, hatda elektrik togy kesilen ýa-da adatdan daşary ýagdaýlarda-da, tankyňyzyň henizem kislorodlanjakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.Suwa çydamly dizaýn, köpugurlylygyny ýokarlandyrýar, şonuň üçin suwuň zaýalanmagy barada aladalanman ulanyp bilersiňiz.

Elektrik togy kesilende howa nasosyny el bilen açýan günler gutardy.Internet çadyr re modeimi we akylly çipiň kömegi bilen nasos awtomatiki gaýtadan işlemek funksiýasy bilen üpjün edildi.Kuwwat dikeldilenden soň, nasos awtomatiki usulda işlediler we hiç hili päsgelçiliksiz kislorodyň iberilmegini üpjün eder.

Has aňsat gözegçilik we dolandyryş üçin howa nasosy, batareýanyň galan ömrüni görkezýän güýç ekrany bilen enjamlaşdyrylandyr.Şeýlelik bilen, haçan zarýad almalydygyny aňsatlyk bilen bilip bilersiňiz.Mundan başga-da, nasos artykmaç zarýad bermezlik üçin artykmaç zarýad bermek bilen enjamlaşdyrylandyr.

Bu howa nasosy ösen tehnologiýany ulanýar we ajaýyp netijelilige eýe.Üznüksiz işlemegi üpjün etmek üçin elektrik togundan soň litiý batareýasyna awtomatiki geçiň.Mundan başga-da, LED çyralary arkaly galan batareýa duýduryşlaryny üpjün edýär, islendik çaklamany ýok edýär we öz wagtynda zarýad bermegi üpjün edýär.

Howa nasosy ýokary kuwwatly batareýa we pes energiýa çykdajylary bolup, aralyk re inimde 185 sagatdan gowrak ulanylýar.Batteryygy-ýygydan batareýanyň üýtgemegi bilen hoşlaşyň we öndürijilige zyýan bermezden uzak wagtlap peýdalanmakdan lezzet alyň.Mundan başga-da, zarýad beriş portunyň silikon tozan örtügi goragy tozanyň ýa-da suwuň girip bilmezligini üpjün edýär, şeýlelik bilen nasosyň berkligini we hyzmat möhletini ýokarlandyrýar.

Sözümiň ahyrynda, göçme akwarium elektrik batareýasynyň howa nasosy çydamlylygy, netijeliligi we amatlylygy gözleýän akwaristler üçin hökmany zat.Howa nasosynyň uzak ömri, energiýa tygşytlaýjy we ýokary hilli gurluşyk ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär we balyklaryňyz üçin sagdyn, gülläp ösýän suw ekosistemasyny üpjün edýär.Balyk çüýşäňizi şu gün täzeläň we bu ajaýyp önümiň ajaýyp işleýşini başdan geçiriň.

YE-LD30_07
YE-LD30_09
YE-LD30_10

Önümleriň ulanylyşy

YE-LD30_08
YE-LD30_03
YE-LD30_13

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň